ALGEMENE VOORWAARDEN Expertise Bureau OKJ

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 66535190

 

 

 

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, adviezen, trainingen en diensten van Expertise Bureau OKJ. De algemene voorwaarden worden overlegd bij ieder aanbod, zijn terug te vinden op www.expertisebureauokj.nl en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Expertise Bureau OKJ en de wederpartij kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Expertise Bureau OKJ. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens van de administratie van Expertise Bureau OKJ beslissend;
 4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Expertise Bureau OKJ niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Expertise Bureau OKJ is bevestigd;
 5. De gedrag- en beroepsregels van Expertise Bureau OKJ maken deel uit van deze voorwaarden. Expertise Bureau OKJ staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trajecten en is gekwalificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen door Expertise Bureau OKJ constant te respecteren;
 6. Expertise Bureau OKJ is aangesloten bij vereniging DAIMH, SKJ stichting kwaliteitsregister jeugd, BPSW. AGB code: 41412039;

Artikel 2. AANBOD / INTAKE

 1. Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek ontvangt de wederpartij een model zorgovereenkomst welke pas tot stand komt nadat Expertise Bureau OKJ de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij het aanbod heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. De inhoud van de zorgovereenkomst wordt bepaald door het aanbod van Expertise Bureau OKJ en deze algemene voorwaarden;
 2. De op internet, in prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde prijzen en omschrijvingen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Expertise Bureau OKJ niet;
 3. Een zorgovereenkomst komt tot stand op basis van de op dat moment bekende gegevens. Indien door of vanwege wederpartij verstrekte informatie – naar achteraf blijkt – een verkeerd beeld is geschetst van de feitelijke situatie, is Expertise Bureau OKJ gerechtigd het aantal aan een opdracht te besteden uren te her berekenen. Expertise Bureau OKJ kan alsdan het aanbod op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan de wederpartij;
 4. Beloning geschiedt op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten. Beloning kan ook geschieden per dagdeel;
 5. In alle andere gevallen heeft een aanbieding een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Expertise Bureau OKJ de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat

Expertise Bureau OKJ er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

 1. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Expertise Bureau OKJ desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits de herroeping geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

Artikel 3. GEHEIMHOUDING

 1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Expertise Bureau OKJ of haar bedrijf, zowel voor, tijdens en na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
 2. Expertise Bureau OKJ zal geen gegevens die door de wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Expertise Bureau OKJ tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij Expertise Bureau OKJ daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Expertise Bureau OKJ en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Bij elke hulpaanvraag wordt een specifiek aangepast behandelingsplan opgesteld. Expertise Bureau OKJ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Expertise Bureau OKJ verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen. Expertise Bureau OKJ heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting;
 2. Expertise Bureau OKJ is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Expertise Bureau OKJ;
 3. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit inhoud, de aard of strekking iets anderszins voortvloeit of wanneer partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;
 4. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, dient de wederpartij voor beëindiging daarvan, een opzegtermijn van een maand in acht te nemen. Deze opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden door de wederpartij;
 5. Professionals van Expertise Bureau OKJ zijn geen verloskundigen of gynaecologen. De hulpverlening vanuit Expertise Bureau OKJ is dan ook niet ter vervanging van een professionele controle vanuit de verloskundige praktijk of het ziekenhuis, maar een aanvulling voor de wederpartij om de periode fijner en overzichtelijker te kunnen maken;
 6. Opnames die tijdens de training, begeleiding en ondersteuning worden gemaakt worden na afloop overgedragen aan de wederpartij;

Artikel 5. VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder het verstrekken van de juiste medicatie en waarvan het Expertise Bureau OKJ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Expertise Bureau OKJ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Expertise Bureau OKJ zijn verstrekt, heeft Expertise Bureau OKJ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;
  2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Expertise Bureau OKJ verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;

5.3. Indien wederpartij daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

 1. De (ouder(s)/verzorger(s) van de wederpartij zijn/is aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de zorgovereenkomst;
 2. Afwezigheid van een kandidaat tijdens de zwangerschapscursus ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;
 3. Cursus data zijn in de agenda van Expertise Bureau OKJ te zien en vinden in beginsel altijd doorgang tot maximaal 8 kandidaten. Een kandidaat dient zichzelf aan te melden;

 

Artikel 6. HONORARIUM

 1. Alle prijsopgaven en het honorarium die Expertise Bureau OKJ in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding / tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW, inclusief reiskosten en andere op de overeenkomst vallende kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Het overeengekomen honorarium van Expertise Bureau OKJ is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;
 3. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enige schade;

Artikel 7. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf anders is overeengekomen;
 2. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;
 3. De wederpartij is in verzuim na afloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 4. Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van facturen, is Expertise Bureau OKJ gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij;
 5. Onverminderd de haar verdere toekomende rechten, is Expertise Bureau OKJ alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

Artikel 8. LEVERTIJD

 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, gelden niet als fatale termijnen en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet-tijdige afronding is Expertise Bureau OKJ dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
 2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Expertise Bureau OKJ de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een jaar – na afloop van de overeengekomen termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;
 3. De genoemde c.q. overeengekomen termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met een redelijke termijn wanneer:

– er sprake is van vertraging in enige voor de uitvoering tijdelijk verhinderde omstandigheid, ongeacht of dit Expertise Bureau OKJ kan worden toegerekend;

– de wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Expertise Bureau OKJ tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– de wederpartij Expertise Bureau OKJ niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 9. ANNULERING

 1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van een zorgovereenkomst, zijn alle door Expertise Bureau OKJ ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Expertise Bureau OKJ ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. In geval van annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de training, begeleiding en/of ondersteuning dient de wederpartij de volledige kosten (100%) te vergoeden;

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

 1. Expertise Bureau OKJ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien;

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Expertise Bureau OKJ ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

 1. Voorts is Expertise Bureau OKJ bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Expertise Bureau OKJ op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Expertise Bureau OKJ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 3. Expertise Bureau OKJ behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Expertise Bureau OKJ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Expertise Bureau OKJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. De aansprakelijkheid van Expertise Bureau OKJ voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de factuur. Wederpartij is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Expertise Bureau OKJ van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Expertise Bureau OKJ in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Expertise Bureau OKJ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Expertise Bureau OKJ toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

 1. Expertise Bureau OKJ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 2. Wederpartij is gehouden Expertise Bureau OKJ te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Expertise Bureau OKJ ten behoeve van wederpartij;

Artikel 12. VERWERKING PERSOONSGEGENS en PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Interim bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. Interim verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Interim wettelijk verplicht is te bewaren. Interim is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Interim wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Interim is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Interim. Interim mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

 1. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het CPB;

Artikel 13. OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Expertise Bureau OKJ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Expertise Bureau OKJ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Expertise Bureau OKJ worden daaronder begrepen;
 3. Expertise Bureau OKJ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Expertise Bureau OKJ haar verplichtingen had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zover Expertise Bureau OKJ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Expertise Bureau OKJ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 14. KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Expertise Bureau OKJ. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Expertise Bureau OKJ zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Expertise Bureau OKJ in staat is adequaat te reageren;
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Expertise Bureau OKJ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaak.

          KLACHTEN PROCEDURE

 

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER en VINDPLAATS

 1. De vestigingsplaats van Expertise Bureau OKJ is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Expertise Bureau OKJ moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Expertise Bureau OKJ is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Expertise Bureau OKJ gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. Deze voorwaarden zijn in juni 2018 gedeponeerd bij het kantoor van de Kamer van Koophandel te Eindhoven;
 5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
 6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ