IK WIL GRAAG IEMAND AANMELDEN

Hoe nu verder?

Hoe nu verder?

Aanmelding is mogelijk vanaf 26 weken zwangerschap en plaatsing is mogelijk vanaf 36 weken zwangerschap.

Het aanmeldformulier op de website moet worden ingevuld voor een officiele aanmelding. Momenteel is deze optie nog niet open, zodra de aanmeldingen kunnen worden gedaan wordt dit bekend gemaakt.

AANMELDPROCEDURE

Het aanmeldteam bestaat uit de zorgcoördinator, regiebehandelaar en Directeur-zorg.

Bij binnenkomst van een nieuwe aanmelding zal in eerste instantie gekeken worden of er op korte termijn een bed beschikbaar is. Daarnaast zal er een scan gemaakt worden of moeder voldoet aan de eisen/ geen contra-indicaties aanwezig zijn.

Wanneer moeder door de eerste fase van beoordeling heen is zal er inhoudelijker gekeken worden naar de aanmelding en achtergrond van moeder en haar kindje.

De doorverwijzende instantie levert, na toestemming van de moeder, alle relevante beschikbare informatie aan. Hierbij is openheid van informatieverstrekking een vereiste.

Daarnaast is het van belang om vooraf inzicht te krijgen of de gemeente van herkomst de nodige beschikking wil verlenen. Zodra duidelijkheid is over bovenstaande kan het intakegesprek ingepland gaan worden.

FINANCIERING PLAATSING

Een plaatsing in het Moeder &Kindhuis van Huisje Boompje Baby wordt gefinancierd door de gemeente waarmee de moeder binding heeft. Het Moeder &Kindhuis werkt landelijk, omdat veel gemeentes het unieke concept van het Moeder &Kindhuis niet in hun eigen stad kunnen bieden en overgaan tot een buiten regionale plaatsing. De financiering kan plaatsvinden met een beschikking vanuit Jeugdwetgelden, WMO-gelden, middels maatwerkovereenkomst of een WLZ indicatie¹

INTAKE GESPREK

De zorgcoördinator en regiebehandelaar voeren het eerste gesprek. Daarbij is het noodzakelijk dat zowel moeder als de verwijzer aanwezig zullen zijn. Indien aanwezig gezag hebbende vader, dient ook vader aanwezig te zijn bij het gesprek. Onderdelen van het intakegesprek:

 • Wat is de aanwezige problematiek.

 • Welke knelpunten worden ervaren door moeder.

 • Welke knelpunten signaleert betrokken hulpverlening.
 • Eigen opvoedsituatie in kaart brengen.
 • Is er sprake van motivatie om gedrag/ huidig situatie te veranderen.
 • Verwachtingen bespreekbaar maken.

Na het eerste intake gesprek worden alle gegevens door het intaketeam beoordeeld. Voldoet moeder aan alle eisen, is juiste beschikking mogelijk, is hulpverlening vanuit Huisje Boompje Baby passend. Zo ja, dan wordt er een tweede gesprek ingepland die dieper ingaat op de verwachtingen, de mogelijkheden, de eisen die gesteld worden. Inzicht in hoe het behandeltraject eruit komt te zien en de eigen verantwoordelijkheid die de moeder hierin heeft.

Samen wordt het trajectplan opgesteld bestaande uit de persoonlijke doelen en het bijbehorende hulpverleningstraject op maat. Hierin staat omschreven welke begeleiding en behandeling een moeder krijgt, de doelen en wat de te verwachten duur en het uitstroomperspectief is.

Alle documenten moeten ondertekend zijn door moeder en daar waar nodig verwijzer, om het traject daadwerkelijk van start te kunnen laten gaan.

Hieronder wordt o.a. verstaan:

 • Zorgovereenkomst
 • Afgenomen anamnese
 • Gestelde plan vanuit intake proces. (Deze dient bij start traject verder gefinetuned te worden op taal van moeder)
 • Risico inventarisatie
 • Toestemminsverklaringen

PLAATSING

Bij de start van het traject zal een behandelplan worden opgesteld door regiebehandelaar, mentor en moeder. Daar waar nodig in overleg met verwijzer. Hierin wordt opgenomen: doelen, afspraken, aandachtsgebieden, hulpverleningsprogramma en evaluatiemomenten.
De Zelfredzaamheidsmatrix is onderdeel van het behandelplan. Het behandelplan wordt ondertekend door de moeder en Huisje Boompje Baby.
Begeleidende instanties worden periodiek betrokken bij het verloop van de plaatsing.

Gefaseerd hulpverleningstraject

Moeder volgt het traject van Huisje Boompje Baby in het Moeder & Kindhuis.

Fase 1: Staat voor rust en stabilisatie (verdieping & observatie),
Fase 2: Is de behandelfase.
Fase 3: Is gericht op competentie ontwikkeling
Fase 4: Uitstroomfase.

AFSLUITING PLAATSING

In overleg met moeder, betrokken gecertificeerde instelling en de behandelcoördinator en evt. doorverwijzers, wordt bepaald of en wanneer de plaatsing beëindigd wordt. Huisje Boompje Baby organiseert waar nodig nazorg aan de moeder en haar baby en zorgt voor een eindevaluatie, een risico-inventarisatie en een warme overdracht.

Let op: voor een plaatsing in het Moeder &Kindhuis van Huisje Boompje Baby is altijd een doorverwijzing noodzakelijk!

Het formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden zodat we alvast een goed beeld van de situatie hebben opdat we de hulpaanvraag snel en juist kunnen verwerken. Na het invullen van het formulier ontvangt u per mail een bevestiging met de door u ingevulde gegevens. Zodra de aanvraag bij ons binnen komt en verwerkt is nemen wij contact met u op.

Andere vragen die betrekking hebben op aanmeldingen kunt u mailen naar aanmeldingen@huisjeboompje-baby.nl

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Huisje Boompje Baby