Algemene voorwaarden Huisje Boompje Baby pagina 1 van 5
ALGEMENE VOORWAARDEN HUISJE BOOMPJE BABY B.V.
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL 90568540

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, adviezen en diensten van Huisje Boompje Baby. De algemene voorwaarden worden overlegd bij ieder aanbod en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; 3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Huisje Boompje Baby niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Huisje Boompje Baby is bevestigd;
4. De gedrag- en beroepsregels van Huisje Boompje Baby maken deel uit van deze voorwaarden. Huisje Boompje Baby staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trajecten en is gekwalificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen door Huisje Boompje Baby constant te respecteren;

Artikel 2. AANBOD
1. Naar aanleiding van een intake/kennismakingsgesprek ontvangt de wederpartij een maatwerkovereenkomst welke pas tot stand komt nadat Huisje Boompje Baby de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij het aanbod heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. De inhoud van de maatwerkovereenkomst wordt bepaald door het aanbod van Huisje Boompje Baby en deze algemene voorwaarden. Mocht een samenwerking niet tot stand komen, dan is de wederpartij 50 % van de kosten van het intake/kennismakingsgesprek verschuldigd;
2. De op internet, in prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde prijzen en omschrijvingen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Huisje Boompje Baby niet;
3. Een maatwerkovereenkomst komt tot stand op basis van de op dat moment bekende gegevens. Indien door of vanwege wederpartij verstrekte informatie – naar achteraf blijkt – een verkeerd beeld is geschetst van de feitelijke situatie, is Huisje Boompje Baby gerechtigd het aantal aan een opdracht te besteden uren te her-berekenen. Huisje Boompje Baby kan alsdan het aanbod op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan de wederpartij;
4. Beloning geschiedt op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

Artikel 3. GEHEIMHOUDING
1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Huisje Boompje Baby of haar bedrijf, zowel voor, tijdens en na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze
gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
2. Huisje Boompje Baby zal geen gegevens die door de wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Huisje Boompje Baby tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij Huisje Boompje Baby daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;
3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Huisje Boompje Baby en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Huisje Boompje Baby neemt bij de uitvoering een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Huisje Boompje Baby kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;
2. Huisje Boompje Baby is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Huisje Boompje Baby;
3. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit inhoud, de aard of strekking iets anderszins voortvloeit of wanneer partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. De wederpartij dient bij beëindiging een opzegtermijn van vijf dagen in acht te nemen anders wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden door de wederpartij;
4. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Indien deze wijziging financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Huisje Boompje Baby de wederpartij hierover tevoren inlichten;
5. Huisje Boompje Baby is bevoegd om in bijzonder gevallen en omstandigheden in te grijpen in een bestaand protocol.
6. Voor aanvang van een verblijfperiode wordt het verblijf voor aanvang door beide partijen gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht het verblijf te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het verblijf van Huisje Boompje Baby in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of defecten die bij vertrek worden geconstateerd. Bij beschadigingen of defect zal de vervangingswaarde in rekening worden gebracht;
7. De wederpartij is gehouden het verblijf uitsluitend te gebruiken voor waar het voor bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst
Algemene voorwaarden Huisje Boompje Baby pagina 2 van 5
zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd;
8. De wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen. De wederpartij mag tijdens een verblijf niets veranderen aan de zaak dan wel dat goed gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dat goed geëigend is;

Artikel 5. VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder het verstrekken van de juiste medicatie en waarvan het Huisje Boompje Baby aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Huisje Boompje Baby worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Huisje Boompje Baby zijn verstrekt, heeft Huisje Boompje Baby het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;
2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Huisje Boompje Baby verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
3. Indien wederpartij daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd;
4. De (ouder(s)/verzorger(s) van de wederpartij zijn/is aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de maatwerkovereenkomst;
5. Bij No Show (niet komen opdagen) wordt een tarief van 5 x etmaal in rekening gebracht en zal Huisje Boompje Baby – na intern overleg en voorbereiding een nieuwe geschikte datum voor plaatsing doorgeven;

Artikel 6. HONORARIUM
1. Alle prijsopgaven en het honorarium die Huisje Boompje Baby in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding / tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW, inclusief andere op de overeenkomst vallende kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Jaarlijks vindt een indexatie van de kosten plaats;
3. Het overeengekomen honorarium van Huisje Boompje Baby is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;
4. Bij vergoedingen wordt – voor zover mogelijk – vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door wederpartij geschetste feiten en omstandigheden;
5. Huisje Boompje Baby is gerechtigd het honorarium te verhogen / aan te passen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Huisje Boompje Baby, dat in redelijkheid niet van Huisje Boompje Baby mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Huisje Boompje Baby zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen waarbij Huisje Boompje Baby daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermeldt;
6. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enige schade;
7. Huisje Boompje Baby kent dag- en nachttarieven evenals een weekend toeslag (weekendtarief);

Artikel 7. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf anders is overeengekomen;
2. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;
3. De wederpartij is in verzuim na afloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
4. Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van facturen, is Huisje Boompje Baby gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij;
5. Onverminderd de haar verdere toekomende rechten, is Huisje Boompje Baby alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

Artikel 8. TERMIJNEN
1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, gelden niet als fatale termijnen en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen termijn, moet de wederpartij Huisje Boompje Baby schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Huisje Boompje Baby de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een jaar – na afloop van de overeengekomen termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;
3. De genoemde c.q. overeengekomen termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met een redelijke termijn wanneer:
– er sprake is van vertraging in enige voor de uitvoering tijdelijk verhinderde omstandigheid, ongeacht of dit Huisje Boompje Baby kan worden toegerekend;
– de wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Huisje Boompje Baby tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– de wederpartij Huisje Boompje Baby niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 9. ANNULERING
Algemene voorwaarden Huisje Boompje Baby pagina 3 van 5
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van een maatwerkovereenkomst, zijn alle door Huisje Boompje Baby ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Huisje Boompje Baby ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
1. Huisje Boompje Baby is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien;
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Huisje Boompje Baby ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;
2. Voorts is Huisje Boompje Baby bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden/excessen voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Huisje Boompje Baby op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Huisje Boompje Baby de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. Huisje Boompje Baby behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Huisje Boompje Baby is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Huisje Boompje Baby zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Huisje Boompje Baby is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Huisje Boompje Baby namens wederpartij zijn ingeschakeld;
2. De aansprakelijkheid van Huisje Boompje Baby voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de desbetreffende factuur. Wederpartij is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Huisje Boompje Baby van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Huisje Boompje Baby in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Huisje Boompje Baby aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Huisje Boompje Baby toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
4. Huisje Boompje Baby is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
5. Wederpartij is gehouden Huisje Boompje Baby te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Huisje Boompje Baby ten behoeve van wederpartij;
6. Huisje Boompje Baby sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de wederpartij van door Huisje Boompje Baby verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van Huisje Boompje Baby;
7. Huisje Boompje Baby kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de door haar uitgebrachte adviezen;

Artikel 12. OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Huisje Boompje Baby geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Huisje Boompje Baby niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Huisje Boompje Baby worden daaronder begrepen;
3. Huisje Boompje Baby heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Huisje Boompje Baby haar verplichtingen had moeten nakomen;
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voor zover Huisje Boompje Baby ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Huisje Boompje Baby gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
Algemene voorwaarden Huisje Boompje Baby pagina 4 van 5
komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 13. RECLAMES
1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Huisje Boompje Baby. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Huisje Boompje Baby zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Huisje Boompje Baby in staat is adequaat te reageren;
2. Indien een klacht gegrond is, zal Huisje Boompje Baby de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Huisje Boompje Baby te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verleden;
4. Reclameren is niet mogelijk indien;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Huisje Boompje Baby;
– wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Huisje Boompje Baby (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

Artikel 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Huisje Boompje Baby behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken, vervaardigde (les)materialen, boeken en documenten voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Huisje Boompje Baby ter zake rechthebbende is;

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. Huisje Boompje Baby ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. Huisje Boompje Baby bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van een klant van Huisje Boompje Baby gedurende 3 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
4. Huisje Boompje Baby verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Huisje Boompje Baby wettelijk verplicht is te bewaren. Huisje Boompje Baby is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Huisje Boompje Baby wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Huisje Boompje Baby is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Huisje Boompje Baby. Huisje Boompje Baby mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Huisje Boompje Baby is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Huisje Boompje Baby moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Huisje Boompje Baby is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij Huisje Boompje Baby gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
Algemene voorwaarden Huisje Boompje Baby pagina 5 van 5
5. Deze voorwaarden zijn in juni 2024 gedeponeerd bij het kantoor van de Kamer van Koophandel;